Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 6.Liên hiệp hội chỉ có thành viên tập thể, thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An là các hội, các câu lạc bộ hoạt động hợp pháp trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ trong phạm vi cả tỉnh và các hội khoa học và kỹ thuật cấp huyện khi có điều kiện, các tổ chức trực thuộc, tự nguyện tham gia Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
Ban Thường vụ Liên hiệp hội xem xét việc kết nạp thành viên mới và trình ban Chấp hành quyết định.
Điều 7. Các hội thành viên là những tổ chức có quyền tự chủ, có Điều lệ riêng phù hợp với Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
Điều 8.Quyền của các hội thành viên:
1. Cử đại diện tham gia Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnhNghệ An;
2. Tham gia thảo luận và quyết định các chủ trương chung của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnhNghệ An;
3. Tham gia các tổ chức và các hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnhNghệ An;
4. Hưởng các quyền lợi do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhNghệ Anquy định;
5. Yêu cầu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhNghệ Anbảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình;
6. Hội thành viên có thể ra khỏi Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhNghệ Ankhi có nghị quyết Đại hội của hội thành viên, có văn bản đề nghị chính thức của Ban Chấp hành hội thành viên và được sự chấp thuận của Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
Điều 9.Nghĩa vụ của các hội thành viên:
1. Chấp hành Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhNghệ An, thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu, của các hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
2. Không ngừng mở rộng ảnh hưởng và nâng cao vị thế của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An, vận động hội viên hưởng ứng các hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
3. Đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động.
4. Đóng góp nguồn lực cho hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.

 
CƠ QUAN LÃNH ĐẠO LIÊN HIỆP CÁC HỘI
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NGHỆ AN

Điều 10.Cơ quan lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An được bầu và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.
Điều 11.Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ Anlà Đại hội đại biểu toàn tỉnh của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
1. Đại hội được triệu tập thường lệ 5 năm một lần và có thể triệu tập bất thường khi có yêu cầu của trên 1/2 số hội thành viên.
2. Số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu tham dự Đại hội do Ban Chấp hànhLiên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ Anquy định.
3. Đại hội đại biểu toàn tỉnh của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ Ancó nhiệm vụ:
- Đánh giá kết quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ Antrong nhiệm kỳ vừa qua, quyết định phương hướng hoạt động trongnhiệm kỳ tới.
- Thảo luận và biểu quyết việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
- Bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
Điều 12.Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An
1. Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An là cơ quan lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An giữa hai kỳ đại hội.
2. Thành phần của Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ Angồm đại diện của tất cả các hội thành viên và một số đại biểu tiêu biểu do ban Thường vụ khoá trước giới thiệu; số lượng các ủy viên được giới thiệu không vượt quá 20% tổng số uỷ viên ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An. Số lượng, cơ cấu và thể thức bầu do Đại hội quy định.
3.Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ Anhọp thường lệ mỗi năm hai lần; họp bất thường khi có yêu cầu của ban Thường vụ hoặc trên 1/2 tổng số uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
1. Quyết nghị về chương trình phối hợp và thống nhất hành động hàng năm để thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
2. Quyết định tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An;
3. Quyết định kết nạp các hội thành viên và xét đơn của hội thành viên xin ra khỏi Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An; bổ sung, thay đổi, miễn nhiệm các uỷ viên Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An;
4.Bầu Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Trưởng ban Kiểm tra trong số các ủy viên Ban Thường vụ. Số lượng, cơ cấu và thể thức bầu do Ban Chấp hành quy định;
5. Chuẩn bị Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ Annhiệm kỳ sau;
6. Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các hội thành viên và giải quyết các vấn đề khác theo đề nghị của ban Thường vụ.
Chủ tịch là người chịu trách nhiêm cao nhất trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnhNghệ An. Các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch.
Điều 14. Ban Thường vụ
1. Ban Thường vụ thay mặt ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An giữa hai kỳ họp của ban Chấp hành. Ban Thường vụ phân công một số uỷ viên làm nhiệm vụ thường trực.
Hoạt động của Ban Thường vụ được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Thường vụ do ban Chấp hành thông qua.
2. Ban Thường vụ họp thường lệ ba tháng một lần. Chủ tịch có quyền triệu tập các cuộc họp bất thường của Ban Thường vụ.
Điều 15. Ban Thường trực
1. Ban Thường trực gồm: Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Chuẩn bị các hội nghị của Ban Thường vụ và giúp Ban Thường vụ chuẩn bị các Hội nghị của ban Chấp hành;
- Lãnh đạo hoạt động của Cơ quan Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An, chỉ đạo hoạt động của các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ban chấp hành và ban Thường vụ; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan;
- Ra quyết định khen thưởng và kỷ luật
Điều 16. Ban Kiểm tra
1. Nhiệm vụ và quyền hạn
- Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm việc chấp hành Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An và việc thực hiện nghị quyết Đại hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An;
- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính và tài sản của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An;
- Hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm tra các hội thành viên và các tổ chức trực thuộc;
- Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;
- Có quyền kiến nghị với Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An hình thức kỷ luật các tổ chức và cá nhân vi phạm;
2. Ban Kiểm tra họp thường lệ 6 tháng một lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An hoặc của Trưởng ban Kiểm tra.
 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây