Văn bản theo chủ đề: Văn bản hành chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Số 625/QĐ-TTg 10/07/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2 98a/NQ-LHKHKT 25/06/2024 Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An lần thứ 10 (Khoá VI)
3 Số: 54/QĐ-LHCHKHKT 24/05/2022 Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An cho 10 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trên bàn tỉnh Nghệ An thuộc hội Điêu Dưỡng
4 89/QĐ-LHCHKHKT 19/06/2024 Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Xây dựng tổ chức Hội và Sáng tạo khoa học, vận dụng vào sản xuất nông nghiệp" thuộc hội Làm vườn tỉnh Nghệ An
5 35/TB-LHKHKT 05/03/2024 Thông báo số 1 về triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tình Nghệ An năm 2024
6 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 45- 31/03/2024 Theo chương trình hành động số 287-CTr/ĐĐLHHVN, ngày 28/03/2024; thực hiện nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".
7 45-NQ/TW 23/11/2023 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
8 37-CV/ĐĐLHHVN 08/06/2022 Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
9 2172/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 20/07/2023 Quyết định về việc khen thưởng 05 cá nhân có thành tích xuất sắc đạt giải tại "Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Nghệ An" lần thứ 28 năm 2022 của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
10 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 17/07/2023 Nghị quyết của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
11 Số 980-TB/TU ngày 18/7/2023 17/07/2023 Thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
12 QĐ:1325/QĐ-LHHVN ngày 30/12� 29/12/2020 Quyết định tặng bằng khen cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệnăm 2022
13 372/QĐ-LHHVN ngày 31/5/2023 30/05/2023 Quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật " cho các cá nhân thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật huyện Tân Kỳ
14 QĐ 375/QĐ-LHHVN ngày 31/5/202 30/05/2023 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân, tập thể thuộc hội điều dưỡng Nghệ An
15 Số 3203/UB-TH ngày 25/4/2023 26/04/2023 Tổ chức tôn vinh trí thức lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2023
16 số 403-TB/SKHCN 26/04/2023 Thông báo về việc đăng ký hồ sơ xét chọn, tôn vinh trí thức lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An
17 số 46/LHHVN ngày 10/2/2023 09/02/2023 Công văn tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023
18 15/GP-XBBT ngày 14/2/2023 13/02/2023 Giấy phép xuất bản bản tin
19 971/QĐ-TU, 23.7.1985; 1476 QĐ-UB, 21.8.1985 22/07/1985 Quyết định thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Nghệ An
20 Quyết định: 28/QĐ-LHHVN ngày 16.1.2023 15/01/2023 Tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021 - 2022 góp phần phát triển triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo đề nghị của cụm thi đua số 4
21 Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28/11� 27/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
22 Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11� 27/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
23 số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 07/12/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
24 số 17-QĐ/TU 18/09/2022 Quy định về công tác cán bộ lãnh đạo hội quần chúng ở cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
25 Số: 6923/UBND-KT ngày 12/9� 18/09/2022 Đề cử doanh nghiệp tham gia xét chọn và vinh danh "doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo lần thứ 5 năm 2022
26 Số 733/QĐ-LHHVN 14/08/2022 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An cho 05 tập thể, 05 cá nhân hội Điều dưỡng Nghệ An
27 1284/UBND.VX 28/02/2022 Triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022
28 Số 740/CV-BTGTU 07/02/2022 Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong dịp đầu xuân 2022
29 Số: 31/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
30 Số 169/GP-XBBT 21/12/2021 Giấy phép xuất bản bản tin
31 Số 42-CV/BCĐ 26/12/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
32 QĐ số 986/QĐ-LHHVN 25/11/2021 Quyết định về việc trao thưởng Cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
33 QĐ 1177/QĐ-LHHVN 16/11/2020 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17 năm 2020
34 Quyết định số 103/QĐ-LHH ngày 30/9&# 29/09/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021
35 Quyết định số 104/QĐ-LHH ngày 30/9&a 29/09/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2021
36 QĐ: 3896/QĐ-UBND 20/10/2021 Quyết định ban hành quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch covid 19 để "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19"
37 QĐ 589/KH-UBND 21/10/2021 Kế hoạch triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
38 103/GP-TTĐT 17/08/2021 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
39 Quyết định số 116/QĐ-LHH ngày 04/10& 03/10/2021 Về việc giải thể trung tâm Tư vấn chuyển giao Khoa học & công nghệ Nghệ An
40 Quyết định 115/QĐ-LHH ngày 04/10� 03/10/2021 Về việc giải thể viện hợp tác Quốc tế phát triển nguồn nhân lực nhân tài
41 3000/QĐ-UBND 17/08/2021 Quyết định về việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của thủ tướng chính phủ trên địa bàn thành phố Vinh
42 1213/CTPH/BKHCN-LHHVN 17/07/2021 Chương trình hợp tác khung giữa Bộ khoa học và công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
43 Thông báo số 33-TB/ĐĐLHHVN 30/06/2021 Thông báo kết luận cuộc làm việc giữa ban tuyên giáo trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
44 Quyết định: 1938/QĐ-UBND 16/06/2021 1. Thiết lập khu cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách Phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2021 của Văn phòng Chính phủ đối với: chung cư Golden1, Đường Lưu Đức An, Phường Hưng Dũng và Phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. 2. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 đối với các địa bàn Thành phố vinh.3. Thời gian thực hiện cách ly và giãn cách xã hội: kể từ 00h00 ngày 17/6/2021.
45 CV:3660/UBND-VX ngày 07.6.2021 06/06/2021 Công văn 3660/UBND-VX của UBND tỉnh về việc bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
46 237 - TB/TU ngày 29/4/2021 28/04/2021 Thông báo của Ban thường trực tỉnh uỷ về việc tăng cường công tác phòng, chống covid-19
47 Số 43/CV-LHH ngày 27/4/2021 26/04/2021 Thông báo tham gia sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021
48 Quyết định 434/QĐ-UBND 17/02/2021 Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 03 cá nhân đã có thành tích hướng dẫn học viên đạt giải cao trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020. Cụ thể:1. Ông Nguyễn Hà Nam, Giáo viên, trường THCS Diễn Hải2. Ông Mai Văn Quyền, Giáo viên, trường THPT chuyên Phan Bội Châu3. Ông Biện Tiến Hùng, Giáo viên, trường THCS Thanh Đức
49 Số: 4854/QĐ-UBND 04/01/2021 Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
50 Số: 1515/QĐ-LHHVN 04/01/2021 Quyết định về việc phân công (tạm thời) nhiệm vụ thành viên Thường trực đoàn chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay6,547
  • Tháng hiện tại223,315
  • Tổng lượt truy cập13,378,976
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây