Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 98a/NQ-LHKHKT 25/06/2024 Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An lần thứ 10 (Khoá VI)
2 35/TB-LHKHKT 05/03/2024 Thông báo số 1 về triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tình Nghệ An năm 2024
3 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 45- 31/03/2024 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
4 2172/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 20/07/2023 Quyết định về việc khen thưởng 05 cá nhân có thành tích xuất sắc đạt giải tại "Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Nghệ An" lần thứ 28 năm 2022
5 372/QĐ-LHHVN ngày 31/5/2023 30/05/2023 Quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật " cho các cá nhân thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật huyện Tân Kỳ
6 QĐ 375/QĐ-LHHVN ngày 31/5/202 30/05/2023 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân, tập thể thuộc hội điều dưỡng Nghệ An
7 số 403-TB/SKHCN 26/04/2023 Thông báo về việc đăng ký hồ sơ xét chọn, tôn vinh trí thức lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An
8 15/GP-XBBT ngày 14/2/2023 13/02/2023 Giấy phép xuất bản bản tin
9 971/QĐ-TU, 23.7.1985; 1476 QĐ-UB, 21.8.1985 22/07/1985 Quyết định thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Nghệ An
10 Quyết định: 28/QĐ-LHHVN ngày 16.1.2023 15/01/2023 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
11 Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28/11� 27/11/2022 Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28/11/2022
12 Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11� 27/11/2022 Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11/2022
13 số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 07/12/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương đảng khoá XIII
14 số 17-QĐ/TU 18/09/2022 Quy định về công tác cán bộ lãnh đạo hội quần chúng ở cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
15 Số: 1039/QĐ-LHHVN 02/12/2021 Quy định ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
16 QĐ số 986/QĐ-LHHVN 25/11/2021 Quyết định về việc trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
17 QĐ 1177/QĐ-LHHVN 16/11/2020 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức Cuộc thi toàn quốc lần thứ 16 năm 2020
18 QĐ số 1007/QĐ-LHHVN 02/10/2019 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức Cuộc thi toàn quốc lần thứ 15 năm 2019
19 QĐ số 1012/QĐ-LHHVN 01/12/2021 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
20 Quyết định số 103/QĐ-LHH ngày 30/9&# 29/09/2021 Quyết định khen thưởng Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh năm 2021
21 Quyết định số 104/QĐ-LHH ngày 30/9&a 29/09/2021 Quyết định khen thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2021
22 QĐ: 3896/QĐ-UBND 20/10/2021 Quyết định ban hành quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch covid 19
23 QĐ 589/KH-UBND 21/10/2021 Kế hoạch triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
24 103/GP-TTĐT 17/08/2021 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
25 Số 17/QĐ-LHH 17/02/2021 Quyết định ban hành Quy định về thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức Khoa học và công nghệ trực thuộc
26 Quyết định số: 119-LHH ngày 04/10� 03/10/2021 Quyết định số: 119-LHH ngày 04/10/2021
27 Quyết định số: 118/QĐ-LHH ngày 04� 03/10/2021 Quyết định số: 118/QĐ-LHH ngày 04/10/2021
28 Quyết định số 117/QĐ-LHH ngày 04� 03/10/2021 Quyết định số 117/QĐ-LHH ngày 04/10/20210
29 Quyết định số 116/QĐ-LHH ngày 04/10& 03/10/2021 Quyết định số 116/QĐ-LHH ngày 04/10/2021
30 Quyết định 115/QĐ-LHH ngày 04/10� 03/10/2021 Quyết định 115/QĐ-LHH ngày 04/10/2021
31 Quyết định số 114/QĐ-LHH ngày 04/10& 03/10/2021 Quyết định số 114/QĐ-LHH ngày 04/10/2021
32 Quyết định số: 113/QĐ-LHH ngày 04� 03/10/2021 Quyết định số: 113/QĐ-LHH ngày 04/10/2021
33 Quyết định số 112/QĐ-LHH ngày 04/10& 03/10/2021 Quyết định số 112/QĐ-LHH ngày 04/10/2021
34 Số 16-TT/LHH 16/02/2021 Thủ tục kết nạp tổ chức thành viên Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An và thủ tục kết nạp uỷ viên Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2019 - 2024
35 1213/CTPH/BKHCN-LHHVN 17/07/2021 Chương trình hợp tác khung giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
36 Thông báo số 33-TB/ĐĐLHHVN 30/06/2021 Thông báo kết luận cuộc làm việc giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
37 Số 43/CV-LHH ngày 27/4/2021 26/04/2021 Thông báo tham gia sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021
38 Quyết định 434/QĐ-UBND 17/02/2021 Quyết định về việc khen thưởng cho 03 cá nhân có thành tích hướng dẫn học viên đạt giải cao trong cuộc thi STTTNNĐ toàn quốc năm 2020
39 số: 02/NQ-LHHVN 13/01/2021 Nghị quyết Hội nghị Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ nhất khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
40 Số: 01/NQ-LHHVN 13/01/2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
41 Số: 4854/QĐ-UBND 04/01/2021 Quyết định khen thưởng của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN
42 Số: 1515/QĐ-LHHVN 04/01/2021 Quyết định về việc phân công (tạm thời) nhiệm vụ thành viên Thường trực đoàn chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
43 Số: 2200/QĐ-TTg 21/12/2020 Quyết định phê duyệt Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030
44 Số: 2205/QĐ-TTg 23/12/2020 Quyết định phê duyệt chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
45 số: 93-KL/TW 06/12/2020 Kết luận của Ban bí thư về chỉ thị 42-CT/TW
46 1007/QĐ-LHHVN 13/02/2020 Quyết định khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cuộc thi lần thứ 15
47 1008/QĐ-LHHVN 02/10/2019 Quyết định trao giải thưởng Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 15 năm 2018-2019
48 3532/QĐ-UBND 09/09/2019 Về việc công nhận Ban chấp hành, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập134
  • Hôm nay6,547
  • Tháng hiện tại222,846
  • Tổng lượt truy cập13,378,507
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây