Quyết định Ban hành thể lệ Hội thi năm 2020 - 2021

Thứ năm - 11/03/2021 02:54 518 0
THỂ LỆ
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-LHHNA ngày 11tháng 3 năm 2021  của  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An)
Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Nghệ An (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Điều 2. Cơ quan tổ chức
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An  và Tỉnh  Đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi.
Điều 3. Lĩnh vực thi
Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực sau đây:
1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
2. Cơ khí  tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hoá chất, năng lượng;
3. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;
4. Lĩnh vực khác ( giáo dục, y tế...).
Điều 4. Đối tượng dự thi
1. Mọi cá nhân đang làm việc và sinh sống tại Nghệ An, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Nghệ An từ năm 2016 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.
2. Mọi tổ chức ở Nghệ An đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.
3. Các công trình đã đoạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An thì không được tham gia Hội thi.
Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi
1. Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: Giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ.
2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.
3. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật -xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.
Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)
Hồ sơ dự thi gồm hai bộ, bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật nêu tại Điều 3 của Thể lệ này.
1. Phiếu đăng ký dự thi ( theo mẫu) gồm các nội dung sau:
- Họ và tên người dự thi;
- Tên tổ chức dự thi;
- Địa chỉ nơi làm việc;
- Địa chỉ nơi cư trú
- Điện thoại liên hệ (nếu có);
- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);
- Tên giải pháp dự thi;
- Lĩnh vực dự thi;
- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);
- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;
- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;
- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.
2. Bản mô tả giải pháp dự thi:
- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi);
- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;
- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;
Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng;
Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi  là lợi ích trực tiếp  có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam được cơ quan, doanh nghiệp áp dụng công nhận;
Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;
Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ  trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động...
3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ,  hình ảnh, các tính toán minh họa…
4. Các tài liệu khác (nếu có).
Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi
1. Hồ sơ được gửi về cho Ban Tổ chức Hội thi  tỉnh qua cơ quan thường trực Hội thi theo địa chỉ:
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 154 - Đinh Công Tráng - Thành phố Vinh
Điện thoại: 02383.843918; 091.167.0123
Email: phuongthuy2301@gmail.com
2. Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:
- Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/5/2021;
- Chấm các giải pháp dự thi trong tháng 6/2021;
- Lễ trao giải thưởng trong  tháng 6/2021.
- Lựa chọn các giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc trong  tháng 8/2021.
3. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải Hội thi toàn quốc trong vòng 3 tháng nếu người dự thi yêu cầu.
Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi
Hội đồng Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi thành lập. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban Tổ chức Hội thi quy định.
Điều 9. Giải thưởng
Giải thưởng Hội thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2020-2021:
- 01 Giải Nhất + Giấy khen của Ban Tổ chức + Tiền thưởng;
          - 02 Giải Nhì + Giấy khen của Ban Tổ chức + Tiền thưởng;
          - 03 Giải Ba + Giấy khen của Ban Tổ chức + Tiền thưởng;
          - 05 Giải Khuyến khích + Giấy khen của Ban Tổ chức + Tiền thưởng.
- Một số giải phụ (nếu có)
Điều 10. Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo
1. Ban tổ chức Hội thi bao gồm đại diện Lãnh đạo: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Tỉnh Đoàn Nghệ An và một số Sở, ngành hữu quan. Trưởng ban Tổ chức Hội thi do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An đảm nhiệm. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thay mặt bốn cơ quan phối hợp tổ chức Hội thi ký quyết định thành lập Ban tổ chức, Hội đồng giám khảo, ban hành Thể lệ Hội thi và Quy định về chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi.
2. Hội đồng giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập, mời các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.
Điều 11. Tài chính
1. Kinh phí dành cho Hội thi được lấy từ các nguồn sau:
- Ngân sách nhà nước của tỉnh;
- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.
2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:
- Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi;
- Tổ chức triển khai các hoạt động Hội thi.
Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp
Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Tác giả nào đề nghị bảo hộ sở hữu công nghiệp giải pháp sáng tạo kỹ thuật của mình, Ban Tổ chức Hội thi của tỉnh sẽ hướng dẫn lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ theo quy định hiện hành.
Điều 13. Tổ chức thực hiện
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Liên đoàn Lao động Nghệ An và Tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thi. Từ kết quả đó, Ban tổ chức lựa chọn giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.
Điều 14. Điều khoản thi hành
Bản Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa hợp lý, Ban Tổ chức Hội thi họp, xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế./.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập125
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm124
  • Hôm nay12,455
  • Tháng hiện tại354,694
  • Tổng lượt truy cập13,510,355
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây