STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 625/QĐ-TTg 10/07/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2 98a/NQ-LHKHKT 25/06/2024 Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An lần thứ 10 (Khoá VI)
3 Số 545/QĐ-LHH 24/06/2024 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho 04 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022 - 2023 góp phần phát triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
4 546/QĐ-LHH 24/06/2024 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho Ông Nguyễn Thế Thắng, Chủ tịch Hội Làm vườn Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 góp phần phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
5 89/QĐ-LHCHKHKT 19/06/2024 Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Xây dựng tổ chức Hội và Sáng tạo khoa học, vận dụng vào sản xuất nông nghiệp" thuộc hội Làm vườn tỉnh Nghệ An
6 Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 45- 31/03/2024 Theo chương trình hành động số 287-CTr/ĐĐLHHVN, ngày 28/03/2024; thực hiện nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".
7 35/TB-LHKHKT 05/03/2024 Thông báo số 1 về triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tình Nghệ An năm 2024
8 45-NQ/TW 23/11/2023 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
9 QĐ 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 21/08/2023 QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương
10 2172/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 20/07/2023 Quyết định về việc khen thưởng 05 cá nhân có thành tích xuất sắc đạt giải tại "Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Nghệ An" lần thứ 28 năm 2022 của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An
11 Số 980-TB/TU ngày 18/7/2023 17/07/2023 Thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
12 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 17/07/2023 Nghị quyết của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
13 QĐ 375/QĐ-LHHVN ngày 31/5/202 30/05/2023 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho các cá nhân, tập thể thuộc hội điều dưỡng Nghệ An
14 372/QĐ-LHHVN ngày 31/5/2023 30/05/2023 Quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật " cho các cá nhân thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật huyện Tân Kỳ
15 số 403-TB/SKHCN 26/04/2023 Thông báo về việc đăng ký hồ sơ xét chọn, tôn vinh trí thức lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An
16 Số 3203/UB-TH ngày 25/4/2023 26/04/2023 Tổ chức tôn vinh trí thức lĩnh vực Khoa học và Công nghệ năm 2023
17 15/GP-XBBT ngày 14/2/2023 13/02/2023 Giấy phép xuất bản bản tin
18 số 46/LHHVN ngày 10/2/2023 09/02/2023 Công văn tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2023
19 Quyết định: 28/QĐ-LHHVN ngày 16.1.2023 15/01/2023 Tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021 - 2022 góp phần phát triển triển Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo đề nghị của cụm thi đua số 4
20 số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 07/12/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
21 Kế hoạch số 11-KH/TW ngày 28/11� 27/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
22 Kế hoạch số 12-KH/TW ngày 28/11� 27/11/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
23 Số: 6923/UBND-KT ngày 12/9� 18/09/2022 Đề cử doanh nghiệp tham gia xét chọn và vinh danh "doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo lần thứ 5 năm 2022
24 số 17-QĐ/TU 18/09/2022 Quy định về công tác cán bộ lãnh đạo hội quần chúng ở cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
25 Số 733/QĐ-LHHVN 14/08/2022 Quyết định tặng bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An cho 05 tập thể, 05 cá nhân hội Điều dưỡng Nghệ An
26 37-CV/ĐĐLHHVN 08/06/2022 Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
27 Số: 54/QĐ-LHCHKHKT 24/05/2022 Quyết định tặng Giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An cho 10 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trên bàn tỉnh Nghệ An thuộc hội Điêu Dưỡng
28 1284/UBND.VX 28/02/2022 Triển khai Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2022
29 Số 740/CV-BTGTU 07/02/2022 Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong dịp đầu xuân 2022
30 Số 42-CV/BCĐ 26/12/2021 Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
31 Số 169/GP-XBBT 21/12/2021 Giấy phép xuất bản bản tin
32 Số: 31/2021/NQ-HĐND 08/12/2021 Nghị quyết Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng
33 Số: 1039/QĐ-LHHVN 02/12/2021 Quy định ban hành quy chế thi đua khen thưởng của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
34 QĐ số 1012/QĐ-LHHVN 01/12/2021 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức Cuộc thi toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
35 QĐ số 986/QĐ-LHHVN 25/11/2021 Quyết định về việc trao thưởng Cuộc thi sáng tạo dành cho thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021
36 QĐ 589/KH-UBND 21/10/2021 Kế hoạch triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
37 QĐ: 3896/QĐ-UBND 20/10/2021 Quyết định ban hành quy định tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch covid 19 để "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19"
38 Quyết định số 112/QĐ-LHH ngày 04/10& 03/10/2021 Về việc giải thể Trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi
39 Quyết định số: 113/QĐ-LHH ngày 04� 03/10/2021 Về việc giải thể Trung tâm giáo dục Môi trường
40 Quyết định số 114/QĐ-LHH ngày 04/10& 03/10/2021 Về việc giải thể Trung tâm phần mềm tin học Nghệ An
41 Quyết định 115/QĐ-LHH ngày 04/10� 03/10/2021 Về việc giải thể viện hợp tác Quốc tế phát triển nguồn nhân lực nhân tài
42 Quyết định số 116/QĐ-LHH ngày 04/10& 03/10/2021 Về việc giải thể trung tâm Tư vấn chuyển giao Khoa học & công nghệ Nghệ An
43 Quyết định số 117/QĐ-LHH ngày 04� 03/10/2021 Quyết định Kết nạp Hội hoá học Nghệ An
44 Quyết định số: 118/QĐ-LHH ngày 04� 03/10/2021 Về việc quyết định kết nạp viện khoa học và phát triển công nghệ Môi trường
45 Quyết định số: 119-LHH ngày 04/10� 03/10/2021 Thành lập trung tâm hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng
46 Quyết định số 104/QĐ-LHH ngày 30/9&a 29/09/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nghệ An năm 2021
47 Quyết định số 103/QĐ-LHH ngày 30/9&# 29/09/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An năm 2021
48 3000/QĐ-UBND 17/08/2021 Quyết định về việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16/CT-TTg của thủ tướng chính phủ trên địa bàn thành phố Vinh
49 103/GP-TTĐT 17/08/2021 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng
50 1213/CTPH/BKHCN-LHHVN 17/07/2021 Chương trình hợp tác khung giữa Bộ khoa học và công nghệ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay18,343
  • Tháng hiện tại255,970
  • Tổng lượt truy cập13,411,631
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây