Thực hiện thành công các mục tiêu Quy hoạch đã đề ra; phấn đấu phát triển tỉnh xứng tầm

Thứ tư - 17/01/2024 05:05 268 0
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, cùng với Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố hôm nay; đây là những cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, triển vọng mới cho sự phát triển đột phá, nhanh và bền vững của tỉnh Nghệ An.
Hai đồ án quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mới, cơ hội mới cho sự phát triển của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác quy hoạch đối với sự phát triển của tỉnh; xác định công tác quy hoạch phải đi trước một bước, là công cụ cần thiết để hoạch định, quản lý, điều hành thống nhất, xuyên suốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mặc dù tại thời điểm lập quy hoạch, trong điều kiện các quy định, hướng dẫn lập quy hoạch tỉnh đang tiếp tục được hoàn chỉnh, các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; song được sự quan tâm, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các địa phương trong vùng; ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng dân cư, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023.
Đồng thời, với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ Xây dựngtỉnh Nghệ An đã hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040 tại Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 15/02/2023.
Đây là hai đồ án quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mới, cơ hội mới cho sự phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn.
Phát triển nhanh khu vực đồng bằng và ven biển để hình thành các động lực tăng trưởng mới, tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển bền vững khu vực miền Tây
Trong quá trình triển khai lập Quy hoạch, ngoài đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo chung của Trung ương, tỉnh Nghệ An xác định chất lượng quy hoạch là nội dung đặc biệt quan trọng. Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành tựu quan trọng của giai đoạn trước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, nhất là thu hút các nguồn lực đầu tư; đồng thời bám sát các Nghị quyết, định hướng, chỉ đạo mới của Trung ương, các quy hoạch cấp quốc gia để tích hợp theo hướng thống nhất, đồng bộ.
Đặc biệt, cùng với quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng và nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nội dung Quy hoạch tỉnh đã được cập nhật thống nhất, cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Thể hiện trên một số nội dung chính như sau:
Một là, thực hiện mục tiêu tổng quát, cốt lõi, xuyên suốt: Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An là tỉnh phát triển khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam và xứ Nghệlà trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên một số lĩnh vực có thế mạnh. Tầm nhìn đến năm 2050, là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại.
Hai là, bám sát 05 quan điểm trọng tâm, trong đó quan điểm xuyên suốt của quy hoạch tỉnh là kiên định mục tiêu phát triển bền vững; phát triển toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm tạo đột phá ở một số ngành, lĩnh vực, khu vực trọng điểm, trong đó tập trung phát triển nhanh khu vực đồng bằng và ven biển để hình thành các động lực tăng trưởng mới, tác động lan tỏa thúc đẩy phát triển bền vững khu vực miền Tây.
Ba là, các phương án, định hướng phát triển, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An đều hướng đến mục tiêu phát triển 02 khu vực động lực tăng trưởng chính là Thành phố Vinh mở rộng và Khu kinh tế Đông Nam mở rộng; Thực hiện 03 đột phá chiến lược; Hình thành và phát triển 04 hành lang kinh tế gắn với 04 tuyến giao thông huyết mạch; Phát triển 05 lĩnh vực trụ cột gồm: Công nghiệp; thương mại, dịch vụ; du lịch; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Xây dựng 06 trung tâm đô thị tạo động lực dẫn dắt phát triển gồm: Thành phố Vinh mở rộng là đô thị trung tâm; Phát triển thị xã Thái Hòa gắn với Nghĩa Đàn trở thành đô thị động lực, trung tâm vùng phía Tây Bắc; Phát triển thị xã Hoàng Mai gắn với Quỳnh Lưu trở thành đô thị trung tâm vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh.
Xây dựng huyện Con Cuông theo hướng đô thị sinh thái, động lực thúc đẩy phát triển của tiểu vùng Tây NamNâng cấp đô thị Diễn Châu với chức năng đô thị trung tâm vùng phía Đông; Xây dựng đô thị Đô Lương đóng vai trò là điểm kết nối, liên kết giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, Khu kinh tế Đông Nam và khu vực ven biển của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng rằng, cùng với Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố hôm nay; đây là những cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, triển vọng mới cho sự phát triển đột phá, nhanh và bền vững.
Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung xây dựng và triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch vùng sau khi được phê duyệt, gắn với tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.
Trước mắt trong năm 2024, tỉnh sẽ tập trung hoàn thành công tác xây dựng và phê duyệt quy hoạch vùng huyện; thực hiện 5 chương trình, đề án trọng tâm, bao gồm: Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025; Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2030 gắn với Đề án phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh; Hoàn thành Đề án bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù để sớm trình Chính phủ, Quốc hội.
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 dự án hạ tầng giao thông chiến lược là Cảng nước sâu Cửa Lò và Nâng cấp, mở rộng cảng hàng không quốc tế Vinh. Tập trung triển khai dự án điện khí LNG Quỳnh Lập và các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.
Cùng với đó, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, năng động, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; hỗ trợ, đồng hành, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; nâng cao đạo đức công vụ, lấy lợi ích, hạnh phúc và sự hài lòng của người dân là thước đo của sự phát triển; quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ và cá nhân đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng, các doanh nghiệp và nhà đầu tư để Nghệ An thực hiện thành công các mục tiêu Quy hoạch đã đề ra; phấn đấu phát triển tỉnh xứng tầm với vị trí chiến lược, vai trò quan trọng đối với vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: "Bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An".

Tác giả bài viết: PV lược ghi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây