Giới thiệu

TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH


Điều 1. Tên gọi:
1. Tên gọi:Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.
2. Tên giao dịch quốc tế: Nghe An Union of Science and Technology Associations.
3. Tên tiếng Anh viết tắt: NUSTA
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An (dưới đây gọi tắt là Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức Khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và đoàn kết.
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
Mục đích của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An là tập hợp, đoàn kết nhằm phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức vì sự phát triển bền vững tỉnh nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Điều 3. Phạm vi hoạt động và tư cách pháp nhân
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An hoạt động theo Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Quy chế tổ chức hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An được thông qua tại Đại hội.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây